Dhaka, Banglaesh || Monday, 2 August 2021 || 18 Shrabon 1428
http://www.dailyvorerpata.com/ad/72890.jpg
 Dhaka